Sırların Sırrına Kavuşturan 5 Ayet

5 Ayetİlim ve Hikmet sahibi Yüce Allah’ın bizlere rehber olması için indirdiği yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, içerisinde aşikar olmayı bekleyen nice sırlar barındırmaktadır. Keşif ehli olan bazı zatlar bu sırlara vakıf olmuş ve bunların bazılarını da bizlerle paylaşmış bulunmaktadır. Sırların Sırrına Kavuşturan 5 Ayet de, işte bu paha biçilmez hazine değerindeki sırlardan biridir.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Son Nebi Muhammed Mustafa (SAV) ve nice evliyalar, 5 ayet ile türlü belaları def etmiş ve her türlü sırlar kendilerine beyan olunmuştur. Her kim bu beş ayeti tam bir itikat ile okursa, evliyalara verilen sırlardan mahrum kalmaz. Bu 5 ayeti okuyan kişi ayın tüm menzillerine kavuşması gibi her türlü sırra adım adım yürür.

Şeyh Yahya Sirvani’nin beyanına göre: “Sırların sırrı beş ayet ile Kutbul aktaba yetiştim. Hem okurlar hem de üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi. Bunu gördüm ve sordum.” ”Bunu ne için okursunuz, özelliği nedir?”
Dediler ki: “Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk o kişiye itaat eder. Düşmanları asla kötülük yapamaz.”

Şeyh Mağrufi Kerhi’nin beyanına göre: “Kutupla buluştum. Bu beş Ayeti kerimeyi her gün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü belalar gelirdi.”

İbrahim Edhem’in beyanına göre: “Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır.”

Şeyh Beyazidi Bistami’nin beyanına göre: “Bu beş Ayeti kerimeyi 7 gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.”

Şeyh Kirmani’nin beyanına göre: “Dünyada Gayb ricalinden, Büdela, Evtad ve Kutup’tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde taşırsa, hem zahiren hem de batınen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hem de Ricalil ğayb’la buluşur.”

İbni Mesud’un rivayetine göre: “Rasulullah (S.A.V.) efendimiz bu beş Ayeti seferde ve savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı.”

Hazreti Aişe Sıddıka (r.a.)’dan yapılan rivayete göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim bu 5 ayet ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.”

Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) buyur ki: “Kur’an-ı Kerim 6666 Ayettir. Kelamullah tefsirini Mısır’da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle zikredilmişti. Kur’an-ı Kerim içinde 5 ayet vardır. O 5 ayeti bir insan günde 1 defa veya haftada 1 defa veyahut ayda 1 defa okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile derecelendirir. Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu 5 ayeti kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa, tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.”

Görüldüğü üzere evliyalar sırların sırrına kavuşturan 5 ayeti sürekli okuyarak, gayb aleminin sırlarına Allah’ın izniyle vakıf olmuşlar, çeşit hacetleri bu ayetlerin hürmetine görülmüş, derecelerine derece katılmış, sözü keskin, düşmana galip gelen bir zat olmuşlardır. Bu ayetlerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde açıklanmıştır. Her gün sabahları en azından 1 kere okumak çok faydalıdır.

Gerçek anlamda sırlara kavuşmak istiyorsanız, lütfen tam bir itikat ile mümkünse vakit namazların ardından okuyun. Emin olun o zaman tesiri çok daha farklı oluyor. Hanım okuyucularımız özel günlerinde ara verebilirler. Sizlerle gerçekten mucize denilebilecek, kerametleri bol bir dua paylaştık. İnşallah birçok kardeşimiz gibi bu duadan sizler de ziyadesiyle faydalanırsınız.

Sırların Sırrı Beş Ayet Bunlardır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilel mele-i min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ yuhtâcü ilâ muîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ’.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a’mâ vel basîru emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı özel dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

“Sırların Sırrına Kavuşturan 5 Ayet” üzerine 3 yorum

    1. Sayın kardeşim benim bildiğim kadarıyla bu ayetleri internete ( Ayeti hamse )yani beş ayetler diye geçiyor google yaz ordan bilgi edersiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!